Руководство и стручне службе

Директор школеМилош Станковић, Професор информатике

Директор организује образовно-васпитни рад школе и стара се о његовом остваривању и унапређивању; организује и остварује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника; доноси одлуке о слободним радним местима; предузима мере у случају недоличног понашања наставника и стручних сарадника и њиховог негативног утицаја на ученике, наставнике и стручне сараднике; сазива и руководи седницама Наставничког већа, образује, усмерава и ускла­ђује рад стручних органа у школи; остварује сарадњу са Министарством просвете и ро­дитељима ученика и обавља и друге послове и задатке утврђене законом и Статутом шко­ле.

Директор школе стара се о осигурању квалитета, самовредновању и остваривању стандарда постигнућа, о остваривању Развојног плана школе. Одлучује о приговору ученика на оцену из предмета и владања, и ако оцени да је приговор основан образује коми­сију од три члана пред којом ученик полаже испит.

Прати реализацију Плана рада школе и подноси извештај о свом раду и раду установе Школском одбору.

Покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог. Против наставника и стручног сарадника који учествују у штрајку не обезбеђујући минимум процеса рада у трајању од 30 минута по часу покреће дисциплински поступак.

Помоћник директора- Младен Јовановић,Професор ТИТ

Педагог школе – Данијела Ранчић.

            Програмски садржај
I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 1.Учешће у изради Оперативног плана рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 Учешће у изради Анекса школског програма 2.Учешће у изради Годишњег плана рада школе 3.Израда годишњег плана рада педагога и месечних оперативних планова рада 4.Планирање посета часовима 5. Учешће у припреми индивидуалнoг образовног плана за ученике 6.Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама 7.Учешће у планирању рада стручних органа школе 8. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунске, додатне наставе, пројектне наставе, плана рада одељењског старешинства, ваннаставних активности 9.Учешће у избору и предлозима одељењског старешинстава 10.Формирање одељења, распоређивање новодошлих ученика 11. Учешће у планирању стручног усавршавања
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 1.Учешће у континуираном праћењу и вредновању образовно-васпитног рада (развој и напредовање ученика, оствареност стандарда постигнућа, исхода учења) 2.Праћење примене мера индивидуализације и ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка 3.Учешће у изради годишњих/полугодишњих извештаја о образовно-васпитном раду 4.Учешће у самовредновању рада школе 5.Учешће у примени нових, иновативних метода праћења и вредновања и пројеката у школи 6.Праћење анализе успеха и дисциплине учника на класификационим периодима, и предлагање мера за њихово побољшање 7.Праћење успеха ученика у редовној настави, ваннаставним активностима, такмичењима,  завршним испитима за упис у средње школе 8.Праћење реализације Оперативног плана рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 9.Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА И ВАСПИТАЧИМА 1.Саветодавни рад у функцији подстицања дечјег развоја и учења 2.Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији образовно-васпитног рада, посебно у области прилагођавања потребама детета, вредновања рада, подстицања 3.Пружање подршке наставницима на унапређивању квалитета васпитно – образовног рада, увођењем иновација и коришћењем савремених метода и облика рада 4. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци 5. Давање повратне информације о посећеном часу/активности 6.Праћење начина вођења педагошке документације наставника    7.Подршка наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 8.Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности 9.Пружање подршке у раду са родитељима 10.Оснаживање наставника за тимски рад 11.Пружање подршке наставницима у реализацији угледних часова, примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, стручним скуповима и родитељским састанцима 12.Подршка наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада одељењског старешине и сакција 13.Подршка и саветодавни/менторски  рад са приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања 14. Учешће у стварању подстицајне средине за учење
IV  РАД СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА 1.Испитивање ученика  при упису  у школу 2.Учешће у праћењу напредовања ученика у развоју и учењу 3.Учешће у структурирању одељења првог и петог разреда 4.Праћење оптерећености ученика 5.Пријем и праћење прилагођавања  нових ученика 6.Учешће у идентификовању деце којој је потребна додатна подршка, као и у индивидуализацији рада са ученицима 7. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду Ученичког парламента, Вршњачког тима 8.Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности 9.Пружање подршке деци која уче по ИОП-у или индивидуализованој настави 10.Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање подршке у развоју 11.Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, повећање толерантности и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота 12.Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе 12.Појачан васпитни рад са ученицима који врше повреду правила понашања у школи 13. Рад на професионалној оријентацији ученика 14. Рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању
V РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 1.Припрема и реализација родитељских састанака, трибина и радионица са стручним темама 2.Прикупљање  података о ученицима од родитеља 3.Саветодавни рад са родитељима ученика који имају тешкоће у развоју,  учењу и понашању 4.Саветодавни рад са родитељима деце којима је одређен појачан васпитни рад  због кршења правила понашања у школи 5.Сарадња са родитељима ученика чија се деца школују по ИОП-у 6.Сарадња са родитељима даровите и талентоване деце – оснаживање у подстицању њиховог развоја 7.Пружање помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена ученика 8.Учешће у раду Савета родитеља школе 9. Укључивање родитеља у поједине облике рада установе
VI САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 1.Сарадња око организације образовно-васпитног рада у циљу у циљу веће ефикасности, економичности и флексибилности 2.Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, прегледа, извештаја, анализа 3.Сарадња са директором и психологом на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава 4.Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина вођења педагошке документације 5.Сарадња са директором и стручним сарадницимана планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција 6.Сарадња са директором  и психологом око приговора и жалби ученика/родитеља на оцене 7.Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење  у посао наставника/стручног сарадника 8. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова/актива и редовна размена информација
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 1.Учешће у раду наставничког већа школе, савета родитеља, педагошког колегијума, стручних већа/актива, одељењских већа 2. Учешће  у раду Стручних актива  за развојно планирање и израду школског програма, Тима за самовредновање,  Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 3.Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА  И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.Сарадња са образовним, здравственим и социјалним и другим институцијама значајним за остваривање образовно-васпитног рада  и добробити ученика 2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа 3.Учествовање у раду стручних удружења и сарадња са  педагозима који раде  у другим установама и  институцијама 4.Учешће у раду и сарадња са комисијом на нивоу локалне самоуправе, која се бави унапређивањем положаја деце и ученика 5.Сарадња са националном службом за запошљавање
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМАЊЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 1.Вођење документације о сопственом раду: на дневном нивоу – дневник рада педагога, месечном и годишњем нивоу 2.Израда, припрема и чување посебних протокола,чек листа за за праћење наставе и васпитних  активности на нивоу школе 3.Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и месечним оперативним плановима рада педагога 4.Прикупљање, чување и заштита материјала који садржи личне податке о ученицима на законом прописан начин 5.Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, часописа, похађањем акредитованих семинара, стручних скупова, праћење информација од значаја за образовање и васпитање на интернету, размена искустава и сарадња са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању

Психолог школе-Ивана Спасић

Програмски садржај
I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 1.Учешће у изради Годишњег плана рада школе 2.Израда годишњег плана рада психолога и месечних оперативних планова рада 3.Планирање посета часовима 4.Израда Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и Програма за заштиту од дискриминаторног понашања 5.Учешће  у изради Програма професионалне оријентације 6.Учешће у планирању рада стручних органа школе 7. Формирање одељења, распоређивање новодошлих ученика 8. Учешће у припреми индивидуалнoг образовног плана за ученике
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 1.Учешће у континуираном праћењу и вредновању образовно-васпитног рада (развој и напредовање ученика, оствареност стандарда постигнућа) 2.Праћење примене мера индивидуализације и ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка 3.Учешће у изради годишњих извештаја о образовно-васпитном раду 4.Учешће у самовредновању рада школе 5.Учешће у примени нових, иновативних метода праћења и вредновања и пројеката у школи 6. Праћење анализе успеха и дисциплине учника на класификационим периодима, и предлагање мера за њихово побољшање
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА И ВАСПИТАЧИМА 1.Саветодавни рад у функцији подстицања дечјег развоја и учења 2.Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији образовно-васпитног рада, посебно у области прилагођавања потребама детета, вредновања рада, подстицања 3.Пружање подршке у области комуникације, сарадње, конструктивног решавања сукоба 4.Подршка наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 5.Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности 6.Пружање подршке у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха 7.Пружање подршке у формирању и вођењу ученичког колектива 8.Пружање подршке у раду са родитељима 9.Давање повратне информације о посећеном часу/активности 10.Оснаживање наставника за тимски рад 11.Подршка и саветодавни/менторски  рад са приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања 12.Подршка и усмеравање у изради планова стручног усавршавања 13. Учешће у стварању подстицајне средине за учење
IV  РАД СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА 1.Пријем и праћење прилагођавања  нових ученика 2.Учешће у праћењу напредовања ученика у развоју и учењу 3.Учешће у идентификовању деце којој је потребна додатна подршка, као и у индивидуализацији рада са ученицима 4.Испитивање ученика  при упису  у школу, провера спремности за превремени полазак у школу 5. Учешће у структурирању одељења првог и петог разреда 6.Испитивање општих и посебних способности, особина личности, вредносних ставова и оријентација, професионалних  интересовања, применом стандардизованих психолошких мерних инструмената и процедура 7.Саветодавни инструктивно-педагошки рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме у прилагођавању или понашању 8.Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, повећање толерантности и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота 9.Пружање подршке деци која уче по ИОП-у или индивидуализованој настави 10. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду Ученичког парламента, Вршњачког тима 11.Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање подршке у развоју 12.Професионално информисање и саветовање ученика 13.Пружање психолошке помоћи и подршке ученику, групи или одељењу у акцидентним ситуацијама 14.Појачан васпитни рад са ученицима који врше повреду правила понашања у школи 15.Организовање предавња, трибина из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије
V РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 1.Прикупљање  података о ученицима од родитеља 2.Саветодавни рад са родитељима ученика који имају тешкоће у развоју,  учењу и понашању 3.Подршка јачању родитељских васпитних компетенција 4.Саветодавни рад са родитељима деце којима је одређен појачан васпитни рад  због кршења правила понашања у школи 5.Сарадња са родитељима ученика чија се деца школују по ИОП-у 6.Сарадња са родитељима даровите и талентоване деце – оснаживање у подстицању њиховог развоја 7.Учешће у раду Савета родитеља школе 8.Пружање психолошке помоћи родитељима чија су деца у акцидентној кризи
VI САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 1.Сарадња око организације образовно-васпитног рада у циљу у циљу веће ефикасности, економичности и флексибилности 2.Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, прегледа, извештаја, анализа 3.Сарадња у оквиру организовања трибина, предавња, радионица за ученике и родитеље 4.Сарадња са директором и стручним сарадницима око организације стручног усавршавања 5.Сарадња са директором  и педагогом око приговора и жалби ученика/родитеља на оцене 6.Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење  у посао наставника/стручног сарадника 7. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика на координацији активности у пружању подршке деци, односно ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану.
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 1.Учешће у раду наставничког већа школе, савета родитеља, педагошког колегијума, стручних већа, одељењских већа 2. Учешће  у раду Стручних актива  за развојно планирање и израду школског програма, Тима за самовредновање и координација Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА  И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.Сарадња са образовним, здравственим и социјалним и другим институцијама значајним за остваривање образовно-васпитног рада  и добробити ученика 2.Учествовање у раду стручних удружења и сарадња са  психолозима који раде  у другим установама и  институцијама 3.Учешће у раду и сарадња са комисијом на нивоу локалне самоуправе, која се бави унапређивањем положаја деце и ученика 4.Сарадња са националном службом за запошљавање 5. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМАЊЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 1.Вођење документације о сопственом раду:дневник рада психолога и психолошки досије ученика 2.Вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима,  посећеним активностима 3.Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и месечним оперативним планиовима рада психолога 4.Прикупљање, чување и заштита материјала који садржи личне податке о ученицима на законом прописан начин 5.Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, часописа, похађањем акредитованих семинара и скупова

Логопед школе-Милена Савић

 I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 1. Учествовање у изради планских докумената установе, посебно у деловима који се односе на планове и програме подршке деци и ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка) 2. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда 3. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике 4. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 1. Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада установе и предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности установе у задовољавању развојних потреба деце, односно ученика 2. Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу и ученике са тешкоћама у говорно-језичком развоју 3. Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног, односно образовноваспитног рада са потребама и могућностима деце и ученика са проблемима у говорно-језичком развоју
III. РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА 1. Логопед у установи омогућава васпитачима, односно наставницима да упознају проблеме говорно-језичких поремећаја, као што су: врсте и степени говорног оштећења, узроци њиховог настанка и последице које ови поремећаји остављају на емоционални, интелектуални и социјални развој деце, односно ученика 2.  Пружање помоћи и подршке васпитачима, односно наставницима у раду са децом, односно ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа вербалне и невербалне комуникације 3. Пружање помоћи и подршке васпитачима, односно наставницима у индивидуализацији васпитно-образовног рада, односно наставе. 4. Сарадња и пружање подршке васпитачима, односно наставницима у праћењу, вредновању и прилагођавању постављених циљева, индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем деце, односно ученика са посебним образовним потребама 5. Пружање подршке јачању васпитачких, односно наставничких компетенција у областима комуникација и сарадња и тимски рад са децом која имају специфичне говорно-језичке сметње 6. Сарадња са васпитачима, односно наставницима при изради дидактичког материјала 7. Пружање подршке наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације
IV. РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 1. Третман неправилности у изговору појединих гласова, као што су умекшавања и замењивање неких гласова из групе африката и фрикатива 2. Вежбе логомоторике са децом у групи 3. Превентивно – корективни рад у групи са децом који се базира на подстицању и корекцији изговора појединих гласова нашег језика 4. Рад са ученицима који имају потпуну немогућност изговора гласова, као што су: „р“, „љ“,“њ“, „л“ и појачани назални, латерални или интердентални (врскави) изговор већег броја гласова или јача назална (уњкава), обојеност целог говора 5. Рад са ученицима код којих је недовољно развијена језичка структура, као што су: речник, граматика и синтакса, у односу на узраст и узрасне норме језичке развијености остале деце, односно ученика 6. Рад са децом, односно ученицима код којих је изразито вербално заостајање условљено ометеним психичким и физичким развојем, као што су болести, лакша ментална ометеност и неадекватни социокултурни фактор (изузимају се деца чији матерњи језик није службени и чије непознавање овог језика захтева посебан третман) 7. Рад са ученицима који изузетно тешко савлађују процес читања, писања и рачунања, која због субјективних неурофизиолошких, аудиовизуелних, перцептивних, визуелних и емоционалних сметњи не одговарају захтевима наставе и поред посебног ангажовања наставника и породице 8. Рад са ученицима који муцају, говоре одвише брзо, брзоплето, неразговетно или патолошки споро, која су ван наставе вербално флуентна, а на часовима доживљавају емоционално физиолошке блокаде, страх од говора, говорну несигурност или немогућност језичке интерпретације под специфичним говорним околностима 9. Рад са ученицима који не чују добро и код којих услед мање уочљивог губитка слуха постоје сметње у праћењу наставе, у вербалној комуникацији, развоју апстрактних језичких појмова и општем успеху 10. Рад на побољшању комуникацијских вештина ученика (нпр. редукција нагласка, корекција изговора, рад са особама из двојезичких средина и слично) 11. Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја вербалне и невербалне комуникације код ученика са посебним потребама (менталном ометеношћу, церебралном парализом и хроничним болестима, слепоћом и слабовидношћу, аутизмом)
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 1. Упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са децом, односно ученицима на објективан и њима разумљив и примерен начин уз уважавање културолошких, образовних и других специфичности родитеља, односно старатеља 2. Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких проблема деце, односно ученика 3. Оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја говорно-језичких способности деце, односно ученика 4. Информисање родитеља о напредовању ученика на третману 5. Сарадња са родитељима деце и ученика са посебним потребама и подстицање истих на учествовање у изради индивидуалног образовног плана
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 1. Рад и радне задатке логопед остварује и изводи индивидуално, у стручним тимовима и у сарадњи са стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 2. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, програма, пројеката, распореда рада и слично 3. Сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима 4. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању и решавању специфичних проблема и потреба установе
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 1. Учествовање у раду стручних органа, већа, педагошког колегијума и тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта 2. Сарадња и размењивање информација са стручним сарадницима (психолог, педагог) и учествовање у унапређивању образовне праксе 3. Информисање стручних органа о праћењу постигнућа ученика којима је потребна додатна образовна подршка из домена рада логопеда
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1. Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним установама (школама, домовима здравља, специјализованим здравственим установама, општином, министарством и др.) значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада 2. Сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном средином ради остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика
IX. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 1. Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности и раду са децом, односно ученицима 2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама и истраживањима 3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада логопеда 4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о деци, односно ученицима 5. Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у активностима струковног удружења, похађањем акредитованих семинара, симпозијума и других стручних скупова 6. Учествовање у организованим облицима размене искуства и сарадње са другим стручним сарадницима дефектолозима и логопедима (активи, секције и др.).

Библиотекари – Соња Станковић, Наталија Милошевић, Бранкица Ђорђевић Богдановић, Милица Костадиновић

  Планирање и програмирање образовноваспитног рада -израда годишњег, месечних и оперативних планова рада; -планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци; -планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике наставнике и стручне сараднике; – планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада. -планирање рада онлајн библиотеке путем WordPress блога у условима погоршане епидемиолошке ситуације -планирање, израда и учешће на међународним пројектима: Let us be a breath for Future School Strategies
Праћење и вредновање образовно васпитног рада -учешће у изради Годишњег плана рада и Програма здравствене заштите ученика; -побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника, развијање критичког односа према различитим информацијамa и изворима знања; – вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе; – одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (редовна настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.); – коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада.  
Рад са наставницима -организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци; -сарадња са наставницима разредне и предметне наставе ради оспособљавања ученика за самостално коришћење различитих извора информација; – сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно – васпитног рада;    -сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко – сарадничког дела школске библиотеке, – коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, – систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа као и коришћење блога, онлајн школске библиотеке и Wiber група, – испитивање интересовања и потребе наставног особља;
Рад са ученицима -упознавање са фондом библиотеке и врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација (коришћење интернета и блога); -упознавање са пословима библиотекара; -пружање помоћи при избору књижне и некњижне грађе; -испитивање потреба и интересовања ученика за књигом и другом грађом; -формирање навика за самостално налажење потребних информација и развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста; -упознавање ученика са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања, упућивање на истраживачке методе рада; -пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада ван школе, у припреми и обради задате теме; -развијање навика за читање, заштиту и руковање књижне грађе, -развијање навика долажења у школску и јавну библиотеку и  узимање учешћа у њеним културно – просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама; -припремање и реализовање посебних програма намењених појединим групама ученика; -припремање тематских изложби (о појединим издањима, ауторима, акцијама); -обележавање значајних датума, годишњица и јубилеја -организовање трибина, креативних радионица и књижевних сусрета; -иницирање и учествовање у хуманитарним акцијама -рад на побољшању  информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,  -рад са ученицима у библиотеци, у радионицама за ученике, и на реализацији школских пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечја права). – предузетничке активности -рад са ученицима преко онлајн библиотеке;
Рад са родитељима, односно старатељима -учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и породичних библиотека, -сарадња са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. -учешће родитеља у креативним радионицама -сарадња са родитељима везана за пројекат Министарства просвете “Бесплатни уџбеници“  
  Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика -сарадња са стручним већима наставника, стручним сарадницима и директором школе у вези са набавком и коришћењем библиотечког фонда, те целокуопном организацијом рада школске библиотеке; -сарадња са директором школе око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници; -информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе, за поједине предмете, дидактичко методичке и педагошко психолошке литературе и некњижне грађе; -пружање помоћи у припреми мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица, еколошких пројеката исадржаја у борби против болести зависности. -организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: „Месец књиге”, „Светски дан књиге”,Светски дан дечије књижевности“ „Дечија недеља”, „Дан писмености”, „Дан матерњег језика”, Дан библиотекара Србије и др.), -учешће у припремању прилога и изради школског часописа и интернет презентације школе.  
Рад у стручним органима и тимовима -учешће у раду стручних органа школе:Наставничко веће, Одељењско веће, Педагошки колегијум, Савет родитеља, Стручних већа из области предмета. –  рад у  школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе, –  рад у стручним тимовима – рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда.  
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима  и јединицом локалне самоуправе -сарадња са другим школама и школским библиотекама, сарадња са народном библиотеком; -организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице; -сарадња са локалном самоуправом ради промоције рада библиотеке школе; -остваривање сарадње са просветним, научним, културним организацијама и установама које се баве радом са децом; -сарадња са новинско-издавачким кућама,  радио- телевизијским центрима, филмским и позоришним кућама; -припремање и организовање књижевних трибина и сусрета, успостављање везе између аутора и читалаца; -учешће у раду Друштва школских билиотекараСрбије и других стручних удружења;
Вођење документације, припрема за рад истручно усавршавање -вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара, анализа и вредновање рада школске библиотеке; -прикупљање статистичких података о коришћењу и стању библиотечког фонда; -вођење евиденције читања, -старање о примени заштитних мера за чување библиотечког фонда, ревизија библиотечког фонда; -припрема података за ученике, наставнике и родитеље; -праћење стручне литературе и периодике  из области библиотекарства; – стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари  

Секретар и финансије

Секретар – Филип Манић.

Послови секретара школе: врши израду нацрта Статута, колективних уговора, правилника и других општих аката; врши израду свих врста уговора; прати законе и друге прописе, указује на обавезе које проистичу из њих; прати примену Статута, колективних уговора, правилника и других општих аката; присуствује седницама органа управљања и активно учествује у њиховом раду; припрема писане материјале за седнице органа управљања, саставља предлоге одлука и решења и стара се о њиховој реализацији; обавља правно-техничке послове око избора за органе управљања школе; обавља послове вођења кадровске евиденције рада школе; обавља послове око спровођења јавних набавки заједно са административно-финансијском службом.

Шеф рачуноводства – Никола Миладиновић

Послови шефа Рачуноводства: прати прописе и примењује законе у оквиру рачуноводства; рукује финансијским средствима у оквиру овлашћења из Закона о рачуноводству; одговара за законитости пословања и рада Рачуноводствене службе; води потребну документацију материјалног и финансијског пословања; припрема извештаје за органе управљања који се односе на финансијско и материјално пословање школе, и друге органе и институције које су надлежне да врше увид и контролу материјално-финансијског пословања; обавља све послове са банкама и одговарајућим службама Министарства и општине; врши израду статистичких и других извештаја; учествује у изради Плана jавних набавки и финансијског плана.

Административни радник – Данијела Ристовски