Администрација 

+38118212535

Администрација

 

Секретар школе: Филип Манић, дипломирани правник.

Послови секретара школе: врши израду нацрта Статута, колективних уговора, правилника и других општих аката; врши израду свих врста уговора; прати законе и друге прописе, указује на обавезе које проистичу из њих; прати примену Статута, колективних уговора, правилника и других општих аката; присуствује седницама органа управљања и активно учествује у њиховом раду; припрема писане материјале за седнице органа управљања, саставља предлоге одлука и решења и стара се о њиховој реализацији; обавља правно-техничке послове око избора за органе управљања школе; обавља послове вођења кадровске евиденције рада школе; обавља послове око спровођења јавних набавки заједно са административно-финансијском службом.

 

Шеф рачуноводства: Никола Миладиновић, дипломирани економиста

 

Послови шефа Рачуноводства: прати прописе и примењује законе у оквиру рачуноводства; рукује финансијским средствима у оквиру овлашћења из Закона о рачуноводству; одговара за законитости пословања и рада Рачуноводствене службе; води потребну документацију материјалног и финансијског пословања; припрема извештаје за органе управљања који се односе на финансијско и материјално пословање школе, и друге органе и институције које су надлежне да врше увид и контролу материјално-финансијског пословања; обавља све послове са банкама и одговарајућим службама Министарства и општине; врши израду статистичких и других извештаја; учествује у изради Плана jавних набавки и финансијског плана.

 

Благајник школе: Даниијела Ристовски, економски техничар